Semináře

I. Vědomí Já v souladu s My

Cílem kurzu je více porozumět sobě sama, vesmíru a světu kolem nás. Vznikl jako výsledek dvacetileté filosofické práce, praktického zkoumání přírodních a vesmírných zákonitostí, hledání duchovních principů a toho, jak se odrážejí v našem denním životě. Osvojíte si hlubší porozumění podstaty existence - trojjedinosti člověka - principům mužské a ženské energie a jak v nás tyto energie působí. Osvětlíme si pravidla a principy odhalující důležitost sebelásky jako základu pro zlepšení mezilidských vztahů, tvoření a uzdravení, proč přicházíme na svět a jaká je naše úloha v životě na zemi.

Eva Baková během své mnohaleté praxe, kdy si, v rámci její cesty za poznáním, měla možnost na nejrůznějších, mnohdy hraničních a krkolomných životních situacích, vyzkoušet aktivní spolupráci s Vesmírem a „na vlastní kůži si osahat“ a nově objevit vesmírné zákonitosti, došla k poznání určitých souvislostí a toho, jak duchovní principy v našem životě fungují. Odhalila mnohé předsudky, ustálená dogmata a mylné způsoby nahlížení na duchovní principy, které ač jsou myšleny velmi dobře a upřímně, nás ve skutečnosti jak v běžném životě, tak i v opravdovém duchovním pokroku spíše blokují a zpomalují.

Jejím záměrem je pomoci lidem tyto slepé uličky nahlédnout a ukázat cestu, která vede tam, kam se chtějí dostat. Ukázat nový, laskavý pohled na Stvořitele, na naše blízké a také hlavně na sebe sama. Seznámit je se základními duchovními principy, které ač jsou neviditelné a často opomíjené, mají zásadní vliv na náš život, naši spokojenost a pocity radosti, štěstí, lásky a přijetí.

II. Desatero jak ho neznáme

Cílem kurzu je seznámit se a více porozumět skrytým souvislostem vědomých a podvědomých postojů a systémů přesvědčení, porozumět jim a naučit se na ně nahlížet novým motivujícím a prospěšným způsobem. Zaměříme se více na téma, které se skrytě, avšak velmi silně promítá do našeho běžného života. Téma poměrně podceňované, neboť se často mylně domníváme, že se dotýká jen úzké skupiny křesťanské obce a náboženství. Tímto ústředním tématem je Desatero božích přikázání, které z hory Sinaj přinesl svému lidu Mojžíš a malá chyba s dalekosáhlými následky. Snáze porozumíme závažnosti tohoto tématu, uvědomíme-li si, že na Desateru je postavený celý politický, justiční a sociálně kulturní systém západní společnosti a tedy se přímo či nepřímo týká všech občanů bez ohledu na vyznání. Záměrem je ukázat a na praktických příkladech uvést, jaký omyl řídí naše rozhodování, aniž bychom si často uvědomili, že podle něj konáme. Naučit se tomuto podvědomému modelu porozumět a nastavit si jej nově, jiným prospěšným a funkčním způsobem.

III. O smrti a pocitech viny

Hlavními tématy kurzu tentokráte jsou čtyři zdánlivě odlišné body, které však mají silný konstruktivní či destruktivní vliv podle toho, jak je používáme. První téma je práce s pocity viny. Jak a proč si vytváříme jejich působení a projevy v našem životě a jak z tohoto „začarovaného kolečka“ ven.

Další téma mající výrazný vliv na kvalitu našeho života je Strach ze smrti. Je to právě podvědomý strach ze ztráty, který nás často doslova paralyzuje a brání nám žít otevřeně a radostně. Proto se více zaměříme na otázku smrti a umírání, neboť je důležitým klíčem ke kvalitnímu životu. Naše domněnky a představy o životních situacích jsou někdy tak reálné, že je snadné si je splést se skutečností. Podíváme se jak odlišit „pseudo“ od „skutečného“ a jak prohlédnout hezké líbivé „jako“ od pravdy.

IV. Tvoření reality

Člověk je bez vší nadsázky fascinující bytost s neuvěřitelnými možnostmi. Je stvořen podle obrazu božího, tedy má podobné kvality a možnosti jako on. Má tedy „v rukou“ neuvěřitelné a mocné nástroje, kterými sám, zcela svobodně, na základě vlastní volby utváří vlastní realitu. Takže mu nic nebrání prožívat nádherný život, zcela podle jeho představ.

Ptáte se, v čem to tedy vězí, že náš život předešlým výrokům mnohdy neodpovídá? Odpověď je v zásadě velmi jednoduchá. Neumíme s těmito nástroji pracovat. Často o nich ani nevíme nebo je různě popíráme a nestaráme se, jak fungují. No a tak nám naše vlastní kvality a přednosti často spíše škodí, než prospívají. Protože máme skutečnou svobodu volby, je na každém z nás kolik pokusů a omylů se rozhodneme v slepém tápání vyzkoušet, než se dobrovolně začneme zajímat o to, kdo vlastně jsme a jak se naučit se svými možnostmi pracovat ke spokojenosti nás i našich blízkých.

Záměrem kurzu o tvoření reality je seznámit zájemce se třemi hlavními způsoby tvoření. Odkrýt jim tajemství podvědomí. Seznámit je a naučit pracovat s cítěním a emocionalitou. Prakticky se učit myslet srdcem, spolupracovat s vesmírem, více porozumět vlastní cestě a smyslu života na Zemi. Ukážeme si jak celé téma nahlédnout, uvědomit si je v životě a naučit se s ním prospěšně pracovat.

V. Kvantová fyzika v praxi

Zajímá Vás jak uplatnit metafyzikální zákonitosti v každodennosti? Naučili byste se rádi rozlišit co je pravda a co se jako pravda jen tváří? Jak pracovat se svojí myslí konstruktivně? Uvolnit se ze starých nefunkčních vzorů a vypořádat se s pocity viny, s rolí oběti, se strachem z dělání chyb? Jak na to, když nás mysl zachraňuje před námi samotnými?

Těmto tématům a mnohým dalším se budeme společně věnovat na kurzu Kvantová fyzika v praxi.

VI. Tarotová cesta duše

Už jste slyšeli o tarotu, oslovuje Vás, ale zatím Vám není zcela jasné proč? Obzvlášť, když patříte mezi ty, kteří nebaží po odhalení budoucnosti?

Gratuluji, pak jste na dobré cestě k tomu, aby Vám tarot mohl posloužit k poznání a porozumění sobě sama, své cestě a tedy k rozvinutí schopnosti rozvíjet krásnou budoucnost. Tarot je mytologie odkrývající hlubší záměr duše, cestu, po které vtělení za vtělením kráčí lidská bytost a hledající způsoby realizace vlastního já vedoucí ke sjednocení se Jsoucnem. Je to mytologie cesty blázna, protože snad jen blázen je ochoten a schopen vydat se na tuto nejistou a pestrou cestu. Mytologie, jež nám pomocí porozumění hlubším souvislostem kontextu Platónského roku, střídání věků, tarotových bran a jednotlivých karet velké arkány odkryje hlubší souvislosti a smysluplnost podstaty naší životní cesty.

A ve spolupráci s pochopením živlů a symbolikou velké i malé arkány nám může účinně pomoci lépe se orientovat v různých etapách našeho života.

VII. Tarotové brány

Jak je možné, že s některými lidmi si přirozeně rozumíme, aniž bychom o to nějak usilovali a dorozumět se s jinými je pro nás dosti náročná práce.

Věděli jste, že to mimo jiné souvisí s naším přirozeným duševním rozsahem? A že tento rozsah lze zjistit, naučit se v něm orientovat a pracovat s ním?

Kurz tarotové brány je určen všem, kteří se chtějí lépe zorientovat v mezilidských vztazích. Chtějí lépe porozumět tomu, jak vztahy fungují, podle jakých principů se utváří, a jak lze s nimi konstruktivně pracovat. 

Zaměříme se také na otázku ženské energie a ženskosti. Neboť ženská energie, která se týká každého jednoho z nás, je velmi nepochopena, což nám někdy až škodí. A právě porozumění a z něho vyplývající smysluplná práce s ženskou energií je jedním z významných faktorů v kvalitě mezilidských vztahů a harmonického rozvoje osobnosti.

 VIII. Seberealizace

Hlavním tématem kurzu, jak už sám název napovídá, je rozvíjení schopnosti realizace vlastního potenciálu ve fyzické realitě. Budeme společně objevovat skryté záměry duše, sny a touhy, jež čekají na své uskutečnění.  Poznávat jak se naladit na své vyšší já, stvořit vizi a umožnit její uskutečnění na fyzické rovině. Budeme se učit, jak si v souladu a ve spolupráci s Universem tvořit krásnější a radostnější svět.

IX. Probuzení lidského potenciálu v jedinci

Každý člověk je originální neopakovatelná bytost, stvořená ze zcela mimořádného důvodu. Je vlastně malou verzí Boha, krze kterou se zakouší, prožívá a poznává. To je velké mystérium, jež bylo po určitou nezbytně nutnou dobu, zahalené tajemstvím, která umožnila rozvíjet individualitu a také se potkat s negativní stránkou naší bytosti. To proto, abychom si rozvinuli schopnosti, jež jsou pro kvalitní život člověka nezbytné, avšak samy o sobě natolik nedostačující, že jsme se mimo jiné doslova ztratili v představách o tom, kým bychom měli být.

Tato doba již skončila a nyní přichází čas probudit se ze svého spánku zapomnění a uvidět v sobě, rozvíjet a žít svůj individuální a zcela jedinečný potenciál.

X. Sebeláska

Ve svém životě jsem mnohokrát slyšela větu: „Máš se málo ráda." Cítila jsem a nějakým způsobem věděla, že je pravdivá. A protože láska je celkově mé silné životní téma, tak mě její nedostatek vůči mé osobě samozřejmě tížil. No jo, ale co to vlastně znamená mít se ráda? Jak se to vlastně dělá? Jak toho dosáhnout? Vířily se ve mně otázky bez uspokojivých odpovědí, a tak jsem začala hledat, bádat a svým životem zkoumat o čem je tu vlastně doopravdy řeč. Co to vlastně sebeláska je, a co v životě člověka doopravdy znamená…

XI. Tvoření v rovnováze

Většina z nás, až na malé výjimky, touží žít šťastný a radostný život. Je to krásná touha, ale jak ji naplnit? Z počátku máme tendenci domnívat se, že je to otázka toho, zda si nás paní Štěstěna všimne nebo ne, a tak se snažíme ji k tomu všelijak motivovat… V určité fázi vývoje, však zjistíme, že to my, naše přístupy a postoje k životu jsou základem k tomu, jak se nám žije. Čímž se nám na jedné straně otevírá nový svět dosud netušených možností, ale zároveň vzniká otázka: „Jak tedy mohu realizovat naplnění své touhy?“  Klíčem k odpovědi na tuto otázku je uvědomění si, že žijeme v prostoru postaveném na harmonickém vyvažování dvou zcela rozdílných protichůdných pólů, které se vzájemně neustále vyvažují. Ve fyzice tomu říkáme „Zákon o zachování rovnováhy“. Přesto, že se o tomto zákonu učíme již na základní škole, zdá se, že nám jeho podstata stále uniká. A tento fakt je součástí důvodu, proč jsme si již dávno osvojili a do svých společenských konvencí zanesli přístupy, které možnost žít šťastný a naplněný život více či méně komplikují…

XII. Jak žít život

Jak žít život ?!?

Jak žít život ?!?

Jak žít život ?!?

Na interaktivní seminář, zabývající se těmito otázkami srdečně zve a bude jím provázet

Eva Baková

Ve 20 letech se vydala cestou poznání a začala způsobem původních filosofů zkoumat život. Jeho  barevnost, hloubku i celek, kdy nově objevovala „objevené“, aby následně zjistila, že věci jsou jinak než se na první pohled zdá... Nyní po více než třicetileté systematické praxi ukazuje jak pomocí netradičního úhlu pohledu dosáhnout logických a předvídatelných výsledků, které nezasvěcenému připadají jako zázrak. Rozum se bojí neznámého, prostě proto, že mu nerozumí, když porozumí, dokáže zdánlivě nemožné. Nevěříte? Tak to zkuste ...

XIII. Harmonie

Vesmír je o rovnováze a harmonii. Pochopením vztahu mezi těmito dvěma pojmy a rozvinutím schopnosti uvést je do souladu nalézáme klíč ke kráse života.

Základní informace k účasti na kurzu

Přineste si poznámkový blok, přezůvky a jídlo na celý den. Pokud chcete, pak i hrneček na čaj nebo kávu. V průběhu kurzu se podává káva a čaj.

Zálohu 1000,- Kč uhraďte z České Republiky na účet do ČSOB Praha, číslo účtu: 239 230 414/0300, 33,- € ze Slovenska na účet do ČSOB Bratislava, IBAN: SK80 7500 0000 0040 1211 1830 nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu. Jako variabilní symbol napište své datum narození bez teček (vzor 04061959). Tento variabilní symbol je automaticky vygenerován i při vyplnění přihláškového formuláře.

Pokud se pro účast na kurzu rozhodnete v termínu kratším než 14 dnů před zahájením, informujte se o možnosti účasti na kontaktním telefonu.

Pokud vzniknou jakékoli nejasnosti nebo potřebujete-li získat další informace, volejte nebo pište na kontakty.

Termíny plánovaných kurzů naleznete: ZDE
Desatero jak ho neznáme (KDR II)

Desatero jak ho neznáme (KCR II) 20.11. - 21.11.2021 Praha

Místo: bude upřesněno Cena: 2 600,- Kč Při platbě zálohy do 12.11.2021 je cena…

Cesta

Seminář Náš čas ze 14.2. 2021

Místo: Vysíláme z Prahy na platformě Zoom Čas: 14.2. 2021 16:00 - 19:30…